Pages

Tuesday, July 24, 2018

TAIJI SWORD 吳圖南 by Wu Tunan published 1936 Trans. Scott M. Rodell
是故一舉一動,務須活潑靈利。
一開一合,須知動靜虛實。
其動也,若龍飛鳳舞。其靜也,似虎步熊行。
劍劍有神,無動若風搖之弊。
步步實踏,免飄忽懶散之虞。

Shì gù yījǔ yīdòng, wùxū huópō línglì.
Yī kāi yī hé, xūzhī dòngjìng xūshí.
Qí dòng yě, ruò lóngfēifèngwǔ. Qí jìng yě, sì hǔbù xióng xíng.
Jiàn jiàn yǒu shén, wú dòng ruò fēng yáo zhī bì.
Bù bù shí tà, miǎn piāohū lǎnsǎn zhī yú.

Each and every movement must be lively and agile.
When opening and closing, one must comprehend, movement and stillness, empty and full.
The movements are like a dragon flying, a phoenix dancing.
One is calm, like a tiger or bear walking.
The sword’s every movement has spirit, don’t have the problem of moving like shaking in the wind.
Every step true and solid, avoiding the error of swaying and sloppy steps.

From
太極劍
TAIJI SWORD
吳圖南

by Wu Tunan
published 1936

Trans. Scott M. Rodell

Friday, July 20, 2018

Xingyi Quan/ Hsing Yi Chuan - Abi Moriya - San Shou PaoXingyi Quan/ Hsing Yi Chuan - Abi Moriya - San Shou PaoSan Shou Pao, or three hands pounding, is a Xingyi two man drill. Some look at it as a way of making the body stronger (or "conditioning"), like forging a blade. I see it as a method of "bridging hand", and planting seeds for future ideas

Tuesday, July 10, 2018

Outlaws of the Marsh/ Water Margin - Chinese Classics


Outlaws of the Marsh/ Water Margin - Chinese Classics. Li Kui - Wu Yong - Song Jiang - Chai Jin - Yan Qing, at Li Shishi's home, find a way to meet the Emperor.

Wednesday, July 4, 2018

China Song Dynasty Translation


"Check out this important and influential Song era manual on playing Weiqi, dated around 1050 AD and translated into English... www.figg.org/areafile/qjssp.pdf" Scott Rodell