Pages

Monday, March 30, 2020

Bagua Gao Style - Hou Tien Line 3 - Clever hands w Luo De Xiu


Bagua Gao Style - Hou Tien Line 3 - Clever hands w Luo De Xiu 2003? 
I like this clip because it starts with Luo De Xiu demonstrating on me! 
Learn Gao Style Bagua Zhang at Boulder Internal Martial Arts

Saturday, March 14, 2020

Xingyiquan, Tiger Hand Shape (Basics) - Marcus Brinkman              My teacher Marcus Brinkman - Learn Xingyi Quan at Boulder Internal Martial Arts
Xingyiquan, Tiger Hand Shape (Basics) - Marcus Brinkman

"Tiger hand method "usage" (shoufa), according to body shape, (shen xing)  (shenxing shoufa)"

Tuesday, March 10, 2020

Sword Method Required Knowledge - trans.- Scott M. Rodell


劍法須知
Sword Method Required Knowledge
Second of Six Points:

二、初習定式須穩,稍遲無礙。如習字然,間架不穩,書法絕不能工。練習純熟,疾徐自能適中。不可惑於人言。但以求快為能。

Èr, chū xí dìngshì xū wěn, shāo chí wú ài. Rú xízì rán, jiān jià bù wěn, shūfǎ jué bùnéng gōng. Liànxí chúnshú, jí xúzìnéng shìzhòng. Bùkě huò yú rén yán. Dàn yǐ qiú kuài wéi néng.

2, When beginning practice the fixed stance must be stable, (moving) slightly slow is not a hindrance. Like practicing calligraphy, if the structure (of the characters) is not stable, then your calligraphy definitely can not be refined. If you practice skillfully, then fast or slow you find the right balance. Do not be confused by what people say, that speed equals skill.

Quoted from
Kunwu Sword Manual by Li Lingxiao
trans.- Scott M. Rodell

Monday, March 2, 2020