Pages

Sunday, April 22, 2018

Gao style Bagua Zhang - Hong Kong Branch

Gao style Bagua Zhang - Hong Kong Branch

Mr Samuel Cheng performing Gao Bagua Zhang at KungFu Corner, Hong Kong, 2012.10.07
鄭風成師傅表演 - 高式八卦掌先天八大掌

Saturday, April 7, 2018

Sword/ Jian - Spring and Autumn of Wu and Yue 吴越春秋 - Translation and Commentary by — Scott M. Rodell凡手戰之道,內實精神,外示安儀。見之似好婦,奪之似懼虎。

Fán shǒu zhàn zhī dào, nèi shí jīngshén, wài shì ān yí. Jiàn zhī shì hǎo fù, duó zhī shì jù hǔ

In all ways of hand combat (using sword/ jian), internally the spirit is full, the outside manifests a calm appearance. Appear as a friendly woman, (then) seize the moment like a threatened tiger.

From Spring and Autumn of Wu and Yue 吴越春秋

Image is of Lady Sun (孫夫人) for more about her see- https://en.wikipedia.org/wiki/Lady_Sun?oldformat=true


Translation and Commentary by — Scott M. Rodell

Thursday, April 5, 2018