Pages

Tuesday, March 10, 2020

Sword Method Required Knowledge - trans.- Scott M. Rodell


劍法須知
Sword Method Required Knowledge
Second of Six Points:

二、初習定式須穩,稍遲無礙。如習字然,間架不穩,書法絕不能工。練習純熟,疾徐自能適中。不可惑於人言。但以求快為能。

Èr, chū xí dìngshì xū wěn, shāo chí wú ài. Rú xízì rán, jiān jià bù wěn, shūfǎ jué bùnéng gōng. Liànxí chúnshú, jí xúzìnéng shìzhòng. Bùkě huò yú rén yán. Dàn yǐ qiú kuài wéi néng.

2, When beginning practice the fixed stance must be stable, (moving) slightly slow is not a hindrance. Like practicing calligraphy, if the structure (of the characters) is not stable, then your calligraphy definitely can not be refined. If you practice skillfully, then fast or slow you find the right balance. Do not be confused by what people say, that speed equals skill.

Quoted from
Kunwu Sword Manual by Li Lingxiao
trans.- Scott M. Rodell

No comments:

Post a Comment