Pages

Sunday, March 7, 2021

The Sword’s Qì is as a Rainbow trans by Scott Rodell

 


The Sword’s Qì is as a Rainbow translation by Scott Rodell

劒氣如虹劍行似龍
劍神合一玄妙無窮
廣平楊澄甫題

Jiàn qì rú hóng jiàn xíng shì lóng
jiàn shén hé yī xuánmiào wúqióng
Guǎng Píng Yáng Chéngfǔ tí

The sword’s qì is as a rainbow, the sword moves like a dragon.
Sword and spirit meet as one, its profundity is boundless.
Yang Chengfu of Guangping

No comments:

Post a Comment