Pages

Thursday, November 7, 2019

Xing Yi Quan master Wang Hongchang spear 30 years apartXing Yi Quan master Wang Hongchang spear 30 years apart 1990 & 2019 

Xing Yi Quan master Wang Hongchang (王宏昌) perform fundametal methods of Xing Yi Spear (形意枪基本功) . My eldest uncle (Shi Bo 师伯), master Wang Hongchang(王宏昌), now 70 years old, is the eldest disciple of Wang Lianyi(王连义, son of famous Xing Yi Quan boxer Wang Jiwu (王继武). 
Lineage: Li Luoneng(李洛能)---Liu Qilan(刘奇兰)---Wang Fuyuan(王福元)---Wang Jiwu(王继武)---Wang Lianyi(王连义)---Wang Hongchang (王宏昌)

No comments:

Post a Comment