Pages

Friday, June 3, 2016

Chinese Sword Training


練刀之時。須逐日加多。切忌多而不熟。諺云。學勢千着。一熟為先。練刀千勢。一快為主。

(Yī) liàn dāo zhī shí. Xū zhúrì jiā duō. Qièjì duō ér bù shú. Yàn yún. Xué shì qiān zhāo. Yī shú wèi xiān. Liàn dāo qiān shì. Yī kuài wéi zhǔ.

When practicing saber, day by day add more. Avoid adding more until you are skilled at what you have already learned. 
A saying goes, “Learn a thousand techniques, but not before one is mastered*.” Practice thousands of saber movements,
rely on one sharp cut.

*a more literal translation for shú, translated as mastered above would be fully matured.

Quoted from:
Dān Jièdāo (單戒刀)
by Jin Yiming (金一明)


TRANSLATED AND POSTED BY SCOTT RODELL OF THE GREAT RIVER TAOIST CENTER.

No comments:

Post a Comment