Pages

Tuesday, August 12, 2014

Tai Chi Chuan - 1986 Taiji Gathering

 
Tai Chi Chuan - 1986 Taiji Gathering
"1986 - Rare footage of many of the influential Taijiquan masters of this generation including footage of Wu Tunan (Wu Style), Chen Xiaowang ( Chen Style), Yang Zhenduo (Yang Style), Wu Yinghua (Wu Style), Yao Jizu (Wu(Hao) Style), Sun Jiayun (Sun Style), Gu Liuxin (Yang Style TJQ), Li Tianji (88 Set), Sha Guozheng (2-man Taijiquan Set), Fu Zhongwen (Yang Style Saber) and Ma Yueliang (Wu Style Sword)"

No comments:

Post a Comment