Pages

Sunday, February 5, 2012

Taijiquan in the 50's

"Documentary with some famous masters practicing in Beijing like Chen Zhaogui, Li Bingqi, Sun Jianyun, Yang Yuting, Wang Yongquan, Li Yaochen"

No comments:

Post a Comment