Pages

Friday, May 14, 2021

Xing Yi Quan Grandmaster Liu Zhenjie (刘振杰) 5 elements

Xing Yi Quan Grandmaster Liu Zhenjie (刘振杰) 5 elements

Grandmaste Liu Zhenjie born 1938 in Shenzhou city Hebei Province, then live in Beijing was disciple of old master Wang Jiwu.  王继武张长发系心意拳传承:  刘振杰先生师从百岁心意六合拳师 王继武,祖籍河北深州,1938年生人,现居住在北京。 Lineage: Li Luoneng(李洛能)----Liu Qilan(刘奇兰)-----Wang Fuyuan(王福元)-----Wang Jiwu(王继武)---Liu Zhenjie(刘振杰)

No comments:

Post a Comment