Pages

Monday, December 7, 2020

Xing Yi Ba Fa Sword - Old grandmaster Zhang Baoyang

 

                                       Xing Yi Ba Fa Sword - Old grandmaster Zhang Baoyang

"Grandmaster Zhang Baoyang(张宝杨,1922-2016) was famous Xing Yi Quan (Xin Yi Liu He Quan心意六合拳) practitioner, founder of Beijing Xing Yi Quan Research Association(北京武术协会形意拳研究会). This is rare footage of 8 Basic methods of  Xing Yi Sword (形意八法剑). Lineage: Li Luoneng(李洛能)---Liu Qilan(刘奇兰)---Wang Fuyuan(王福元)---Wang Jiwu(王继武)---Zhang Baoyan (张宝杨)."

No comments:

Post a Comment