Pages

Sunday, September 27, 2020

Yin Style Bagua Zhang Wang Fu 尹式八卦掌 王敷

 

Yin Style Bagua Zhang Wang Fu 尹式八卦掌 王敷

Lineage: Yin Fu尹福 -- Yin Yuzhang尹玉章  --Wang Fu王敷

Wang Fu was a student of Yin Fu's son Yin Yuzhang尹玉章

No comments:

Post a Comment