Pages

Tuesday, April 16, 2019

Chinese Sword - Single Guarding Saber Trans: Scott M. Rodell
吸氣蓄勁。吐氣發拳。蓄勁如張弓。發勁似放矢。拳脚如是
。刀法何獨不然。苟不吸氣。則無吐氣之能。苟不蓄勁。必無發勁之力。發勁要上下相隨。收勁要呑吐相應。

Xī qì xù jìn. Tǔqì fā quán. Xù jìn rú zhānggōng. Fā jìn shì fàng shǐ. Quánjiǎo rúshì. Dāo fǎ hé dú bùrán. Gǒu bù xī qì. Zé wú tǔqì zhī néng. Gǒu bù xù jìn. Bì wú fā jìn zhī lì. Fā jìn yào shàngxià xiāng suí. Shōu jìn yào tūntǔ xiāngyìng.

Inhaling stores internal power. Exhaling releases the fist. Store energy like drawing a bow, release energy like releasing an arrow.* Fists and feet are thus. The saber method is not any different. If one does not inhale, then one is not able to exhale. If one does not store internal power, there is certainly no power to release. To release power the upper and lower (body) must follow each other. Gathering internal energy inhale and exhale must work together. 

*This line is a direct quote from the Taijiquan Classic the Insight into the Use of Thirteen Postures. 

Quoted from Single Guarding Saber (單戒刀) by Jin Yiming (金一明)
Trans: Scott M. Rodell        Found HERE 

No comments:

Post a Comment