Pages

Thursday, March 7, 2019

"The sword’s qì is as a rainbow" - trans by Scott Rodell劒氣如虹劍行似龍
劍神合一玄妙無窮
廣平楊澄甫題

Jiàn qì rú hóng jiàn xíng shì lóng
jiàn shén hé yī xuánmiào wúqióng
Guǎng Píng Yáng Chéngfǔ tí

The sword’s qì is as a rainbow, the sword moves like a dragon.
Sword and spirit meet as one, its profundity is boundless.

Yang Chengfu of Guangping
translation by Scott Rodell

No comments:

Post a Comment