Pages

Friday, November 17, 2017

Ten Admonishments for the Sword Art (劍箴十條) - Kunwu Sword Manual Translated by Scott M. Rodell


一旣得眞傳,又須涵養性情。倘遇無知之徒,妄加譏貶;只可令其一世糊迷,不必與之較量。
Yī jì dé zhēn chuán, yòu xū hányǎng xìngqíng. Tǎng yù wúzhī zhī tú, wàng jiā jī biǎn; zhǐ kě lìng qí yīshì hú mí, bùbì yǔ zhī jiàoliàng.
Upon obtaining the true transmission, one must have self restraint. If one encounters an ignorant person, don’t rashly ridicule (him), only just allow him a life time of muddled confusion, it’s not necessary to have a contest with him.
From the Ten Admonishments for the Sword Art (劍箴十條)
from the Kunwu Sword Manual (昆吾劍譜)
by Li Lingxiao (李凌霄)
Translated by Scott M. Rodell

No comments:

Post a Comment