Pages

Tuesday, February 8, 2022

Kunwu Sword Manual 李凌霄 by Li Lingxiao - trans. Scott M. Rodell

心,眼,身,手,步,本屬聯合動作。各種拳技,莫不講究。劍術亦然。學者不可忽也。

Xīn, yǎn, shēn, shǒu, bù, běn shǔ liánhé dòngzuò. Gèzhǒng quán jì, mòbù jiǎngjiù. Jiànshù yì rán. Xuézhě bùkě hū yě.

Mind, eye, body, hand, steps, are all united in action. Of all types of boxing arts none doesn’t pay attention to this. The sword art is also this way. Practitioners must not neglect this.

昆吾劍譜
Kunwu Sword Manual
李凌霄
by Li Lingxiao [published Feb, 1935]
-trans. Scott M. Rodell

Found HERE

No comments:

Post a Comment