Pages

Thursday, December 14, 2017

From Zhuangzi’s Fully Understanding Life (莊子達生 )- Trans.by Scott M. Rodell


以瓦注者巧,以鉤注者憚,
以黃金注者殙。其巧一也,
而有所矜,則重外也。凡外重者內拙。
Yǐ wǎ zhù zhě qiǎo, yǐ gōu zhù zhě dàn, yǐ huángjīn zhù zhě hūn. Qí qiǎo yī yě, ér yǒu suǒ jīn, zézhòng wài yě. Fán wài zhòng zhě nèi zhuō.
Betting for clay roof tiles, one is shoots skillfully.
Betting for a belt buckle, one dreads the outcome. Betting for gold, it feels like dying from drinking poison.
One’s skill is the same in each, but each is valued differently,
the outside is heavy.
When the outer has greater weight the inner becomes clumsy.
From Zhuangzi’s Fully Understanding Life (莊子達生 ).
Trans. - Scott M. Rodell

No comments:

Post a Comment