Pages

Friday, August 17, 2018

Dao de Jing Chapter 68 - Trans. Scott M. RodellDao de Jing Chapter 68, Great warriors are not... 

善為士者不武.
善戰者不怒.
善勝敵者不與.
善用人者為之下.
是謂不爭之德.
是謂用人之力.
是謂配天古之極.

Shàn wéi shì zhě bù wǔ.
Shànzhàn zhě bù nù.
Shànshèng dí zhě bù yǔ.
Shàn yòngrén zhě wéi zhī xià.
Shì wèi bùzhēng zhī dé.
Shì wèi yòngrén zhī lì.
Shì wèi pèi tiān gǔ zhī jí.

Great warriors are not militaristic.
Great soldiers do not get angry.
Great conquers do not gloat.
Those good at managing men are humble.
This is called the virtue of non-contention. 
This is called the strength of using men.
This is called the highest manifestation of accord with heaven.

Trans. Scott M. Rodell  - "The above painting is of the Daoist Sword Immortal, Lu Dongbin. For more information, please see: http://www.artic.edu/taoism/renaissance/j121.php"


Found: HERE

No comments:

Post a Comment